privacy


Ondernemingsgegevens van de verkoper-informatiebeheerder, hierna “de onderneming” geheten:

 

Naam: AS GRAPHICS

Vennootschapsvorm: BVBA

Adres/maatschappelijke zetel: SINT-TRUIDERSTEENWEG 537 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: BE 0463119867
e-mailadres: info@unehistoirebelge.com

Website: www.unehistoirebelge.com

 

Hierna de onderneming geheten

 

 1. Door deze website te gebruiken en/of online aankopen te doen of diensten te bestellen, geeft de gebruiker aan in te stemmen met de deze privacyverklaring conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Van 8/12/1992. Gelieve de website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring.
 2. De klanten van de onderneming verbinden er zich toe deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken, zodat zij zeker op de hoogte blijven van eventuele veranderingen en steeds weten hoe uw informatie kan worden gebruikt.
 3. De onderneming is de houder is van de eventuele persoonsgegevens die de klant meedeelt aan de onderneming.
 4. Een aantal functies van de webshop en diensten die worden aangeboden op de webpagina's, kunnen worden voorbehouden aan gebruikers die bepaalde persoonlijke en/of demografische informatie verstrekken. Onder persoonlijke informatie (in de zin van deze privacyverklaring) wordt verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of online of offline contact met u op te nemen. De aldus verzamelde gegevens kunnen onder meer bestaan uit naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, koophistoriek, geslacht, opgegeven interessevelden en de onderlinge koppeling va deze informatie.
 5. De onderneming zal nooit de bij wet zo geheten gevoelige gegevens aanvragen of registreren. Indien deze door misslag of fout van derden toch zouden geregistreerd worden kan de klant op elk ogenblik deze gegevens laten weghalen
 6. Persoonlijke informatie wordt verzameld via onlineformulieren, bestellingen, inschrijving op nieuwsbrieven of onze sociale media, registratie op onze websites, studies en enquêtes, al dan niet interactieve sociale media
 7. De onderneming neemt alle vereiste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie verkregen via onze webpagina's, met inbegrip van gevoelige persoonlijke informatie en persoonlijke informatie van minderjarigen, zoals opgelegd door de wet.
 8. De verzamelde informatie wordt louter gebruikt voor commerciële doeleinden, met oog op betere dienstverlening en gepersonaliseerde aanbiedingen van de onderneming en van derde ondernemingen, met oog op marketing.
 9. De opgeslagen gegevens zullen niet verder gebruikt worden, op eerste schriftelijk of elektronisch verzoek van de klant, onder voorbehoud van behoud van de gegevens gedurende een redelijke periode en zolang als nodig om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving, om geschillen op te lossen, de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen en soortgelijke doeleinden van administratief beheer.
 10. Een aan de onderneming medegedeeld e-mailadres en/of postadres kan gebruikt worden door de onderneming voor de toezending van nieuwsbrieven, aanbiedingen, publiciteit van de onderneming en haar commerciële partners, dan wel door derden met of via wie de onderneming een commerciële overeenkomst heeft. Het postadres of e-mailadres kan door de onderneming ook gebruikt worden voor administratieve mededelingen, koop of registratiebevestiging, promoties, accountbeheer, paswoordbeheer en dergelijke.
 11. Op sommige van onze webpagina's kunt u De onderneming-producten kopen via een online winkel die wordt geëxploiteerd door ons of door een verkoper namens ons (“online winkel van De onderneming”), terwijl sommige van onze webpagina's koppelingen kunnen bevatten naar websites van niet-gerelateerde ondernemingen die noch direct noch indirect in handen zijn van De onderneming (hierna “derde” of gezamenlijk “derden” genoemd), waar De onderneming-producten te koop worden aangeboden. Als u een product koopt via een online winkel van De onderneming, zal u uw creditcardgegevens moeten meedelen, waaronder uw creditcardnummer, uw factuur- en leveringsadres, en andere elementaire contactinformatie (bijv. telefoonnr. en e-mailadres). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling te bevestigen en af te handelen.
 12. Sociaalnetwerkgegevens die deel uitmaken van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde (zoals Facebook) en die dat sociaal netwerk met uw toestemming met ons mag delen, kunnen door ons worden verwerkt en opgeslagen.
 13. Door gebruik te maken van onze website of webshop stemt u in met de verwerking van uw locatiegegevens met oog op locatie-gebaseerde aanbiedingen en acties.
 14. De onderneming kan een beroep doen op derden, zoals dienstenleveranciers, marketing-bedrijven, reclamebedrijven, agenten of contractanten, om haar te ondersteunen in haar administratieve, technische of commerciële werkzaamheden of deze van haar moeder, dochter of zusterondernemingen dan wel haar contractanten. Deze derden en hun werknemers kunnen in contact komen met de persoonlijke informatie van de klant. Iedere dergelijke derde moet te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke informatie bieden als de onderneming.
 15. Persoonsgegevens van klanten zullen door de onderneming eerlijk en rechtmatig worden verwerkt. Zij dienen verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven (in deze voorwaarden of in andere afspraken met de berokkene) en gerechtvaardigde doeleinden zullen niet verder e worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De door de onderneming verwerkte gegevens zullen nauwkeurig zijn en zo nodig, worden bijgewerkt.; 
 16. De onderneming zal alle redelijke maatregelen treffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, die onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren. De gegevens worden verwerkt in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en zullen niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is.
 17. De onderneming zal niet overgaan tot registratie van gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, het seksuele leven, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken., alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden, behoudens a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het arbeidsrecht; c) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn instemming te getuigen; d) wanneer de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of enige andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig, mutualistisch of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven; e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; h) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid; i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek; j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg; k) wanneer de verwerking door verenigingen met rechtspersoonlijkheid of instellingen van openbaar nut die als hoofddoel de verdediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden hebben, verricht wordt voor de verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de verwerking een machtiging is verleend door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens om een andere belangrijke reden van publiek belang door een wet, een decreet of een ordonnantie wordt toegelaten.                              Behoudens de bij wet voorziene uitzonderingen, zal de onderneming geen persoonsgegevens die de gezondheid betreffen verwerken
 18. De onderneming zal elke wettelijke bepaling m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens en alle toepasselijke decreten en Koninklijke besluiten terzake respecteren.
 19. De verwerking van de bij de betrokkenen ingewonnen gegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de onderneming. De betrokkenen hebben het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
 20. De ontvangers van de gegevens zijn de onderneming, haar personeelsleden, haar commerciële partners en de ondernemingen die een zelfde commercieel doelpubliek nastreven als de onderneming, op basis van ruil van adressen of aankoop van adresbestanden;
 21. De betrokkenen hebben een recht van toegang en een recht op verbetering van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen.
 22. De bij wet voorziene uitzondering op de wettelijke beperkingen op de registratie en verwering van persoonsgegevens zijn in de relatie tussen de betrokkenen en de onderneming van toepassing.
 23. De onderneming kan persoonlijke informatie ook onthullen als zij daartoe wettelijk verplicht is of als zij te goeder trouw van mening is dat dit nodig is om de wettelijke procedures te volgen, gevolg te geven aan eisen of de veiligheid of rechten van de onderneming, haar klanten of de gemeenschap te beschermen.
 24. In geval van een fusie of aankoop van de onderneming of een deel van de onderneming door een andere onderneming of in geval dat de onderneming van haar bedrijfsactiviteit geheel of gedeeltelijk zou verkopen of van de hand doen, heeft de overnemer toegang tot de informatie die deel uitmaakt van deze bedrijfsactiviteit, waartoe ook persoonlijke informatie kan behoren, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.Zo ook kan persoonlijke informatie worden overgedragen als deel van een reorganisatie, insolventieprocedure of andere soortgelijke gebeurtenis, indien toegelaten volgens en uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De onderneming kan gebundelde demografische of onderzoeksinformatie delen met derden, maar deze informatie is anoniem en bevat geen persoonlijke informatie. De gebundelde informatie die de onderneming deelt, kan anonieme informatie omvatten die is verkregen door het gebruik van cookies en andere soortgelijke traceringstechnologie.
 25. De klant kan de persoonlijke informatie die de onderneming van hem heeft verzameld voor algemene registratie op de website, en alle andere door de onderneming verwerkte informatie ten allen tijde raadplegen, verbeteren of schrappen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Eenvoudige contactname per brief of e-mail volstaat hiertoe.
 26. ls een van de hierboven beschreven mechanismen niet beschikbaar is of u iets anders wenst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. De onderneming kan gebruik maken van traceringstechnologieën (“cookies”, “IP-adressen”, “logbestanden”, “webbeacons”) om informatie te vergaren zoals het browsertype en het besturingssysteem, de vorige bezochte externe pagina, de bezochte pagina's op de site, het ISP-domein enz. met als doel het gebruik en de functionaliteit van de webpagina’s van de onderneming te verbeteren en inzicht te verwerven in de manier waarop bezoekers webpagina's en de aangeboden diensten gebruiken. Traceringstechnologie helpen webpagina's af te stemmen op de persoonlijke behoeften van de klant.
 27. De onderneming kan cookies inzetten om het gebruik en de functionaliteit van de websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers de websites en aangeboden tools en diensten aanwenden, het bezoek aan de websites te personaliseren en te verbeteren en ervoor te zorgen dat een volgende bezoek vlotter verloopt en een betere ervaring verschaft.
 28. De onderneming kan Internet Protocol (IP)-adressen bijhouden om (onder andere): i)technische problemen op te lossen, ii) in te staan voor de veiligheid van de website, (iii) de toegang tot de webpagina's te beperken voor bepaalde gebruikers en (iv) inzicht te verwerven in de manier waarop de webpagina's gebruikt worden.
 29. De onderneming kan zelf of middels tussenkomst van derden informatie verzamelen in de vorm van logbestanden waarin de websiteactiviteit bijgehouden wordt en statistieken aanleggen over de surfgewoonten van de websitegebruikers.
 30. Deze gegevens worden anoniem gegenereerd teneinde onder meer de hierna vermelde informatie te vergaren: (i) het browsertype en het besturingssysteem van de gebruiker, (ii) informatie over de sessie van een gebruiker (zoals de URL van waar hij afkomstig is, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website, welke pagina's de gebruiker heeft bekeken op onze website en hoe lang) en (iii) klikgedrag Deze informatie wordt gebruikt in logbestanden, onder meer met het oog op marketing en demografische studies. De onderneming kan webbeacons (of clear GIF's) gebruiken op haar webpagina's of in haar e-mails . Webbeacons (ook “webbugs” geheten) zijn kleine strings code die onzichtbaar afgebeeld worden op een webpagina of in een e-mail en tot doel hebben gegevens terug te sturen. De aldus verworven informatie wordt gebruikt om bovenvermelde redenen die ten deze werden aangehaald voor het gebruik van andere ingewonnen informatie en tevens voor de registratie van de. de tijd dat de e-mail geopend is en waar de gebruiker naartoe surft vanaf de e-mail en ander gebruik, met oog onder meer rapportering van het websiteverkeer, telling van het aantal unieke bezoekers, reclame en e-mailauditing en -rapportering en personalisatie. De onderneming kan de persoonlijke informatie die de klant direct of indirect (op de voormelde wijzen) opslaan in (onder meer CRM databanken) zolang als redelijkerwijs nodig, rekening houdend met het feit dat de onderneming in staat moet zijn om service te verlenen, haar wettelijke verplichtingen na te komen, vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, nieuwe en verbeterde diensten aan te bieden en te voldoen aan de wettelijke eisen op grond van de toepasselijke wetgeving. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

De aangifte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

 

 

Wat:

Voor aleer wordt overgegaan tot verwerking een gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verzamelt, moet deze verwerking bij de Privacycommissie aangeven.

De inlichtingen uit deze aangifte worden opgenomen in het openbaar register, dat iedereen online kan raadplegen.

De aangifte mag niet verward worden met een toelating.

De aangifte betekent niet dat de aangever voldoet aan alle verplichtingen van de Privacywet. Deze verantwoordelijkheid blijft bij hij of zij die tot verwerking van de persoonsgegevens overgaat en zich aan de wet dient te houden.

De privacycommissie is verder een aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden.

 

Een aangifte bevat niet de concrete persoonsgegevens die verwerkt worden, maar wel een omschrijving van de kenmerken van de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om een aantal gegevens op te nemen.

 

Wat dient men niet aan te geven?

 


 1. De niet-geautomatiseerde verwerkingen (b.v. de papieren bestanden)

 

 1. De verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van sommige overheden, zoals:

- Veiligheid van de Staat;

- Algemene Dienst inlichting;

- Veiligheid van de Krijgsmacht;

- Veiligheidsautoriteit;

- Veiligheidsofficieren;

- Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en de Dienst Enquêtes ervan.


 1. De verwerkingen die alleen tot doel hebben een register bij te houden dat door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie bedoeld is om het publiek voor te lichten en door eenieder dan wel door ieder persoon die zich op een gerechtvaardigd

belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd.

4.Een aantal heel courante verwerkingen, die van de aangifteplicht vrijgesteld zijn krachtens het koninklijk besluit van 13 februari 2001.

Hieronder vindt u een lijst van deze verwerkingen:


 1. De loonadministratie (art. 51 KB), indien:
 • deze gaat over personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke;
 • deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor die loonadministratie;
 • deze gegevens enkel meegedeeld worden aan de daartoe gerechtigde ontvangers;
 • ze niet langer dan nodig bewaard worden voor de doeleinden van de

verwerking (bvb. 5 jaar in het kader van de wetgeving op de sociale documenten)


 1. Een personeelsadministratie (art. 52 KB), indien:
 • deze gaat over personeel in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke;
 • deze verwerking geen betrekking heeft op gegevens betreffende de gezondheid, gevoelige of gerechtelijke gegevens of op gegevens die een beoordeling tot doel hebben;
 • deze gegevens alleen aan derden meegedeeld worden in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling, of indien nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen;
 • deze niet langer bewaard worden dan nodig voor de personeelsadministratie.

 1. De boekhouding (art. 53 KB), indien:
 • deze gegevens betreft die uitsluitend gebruikt worden voor de boekhouding;
 • de verwerking uitsluitend betrekking heeft op personen van wie de gegevens noodzakelijk zijn voor de boekhouding;
 • deze gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden;
 • deze gegevens enkel meegedeeld worden aan derden in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling, of wanneer dit noodzakelijk is voor de boekhouding.

 1. De administratie van aandeelhouders en vennoten (art. 54 KB), indien:
 • ze betrekking heeft op gegevens die nodig zijn voor die administratie
 • ze enkel personen betreft van wie gegevens nodig zijn voor die administratie;
 • deze gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling;
 • deze niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden.Het klanten- en

  E. leveranciersbeheer (art. 55 KB), indien:
 • dit bestand enkel betrekking heeft op potentiële, bestaande en gewezen klanten of leveranciers;
 • dit bestand geen betrekking heeft op persoonsgegevens betreffende de gezondheid of op gevoelige of gerechtelijke gegevens;
 • deze persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de normale bedrijfsvoering
 • er, voor het klantenbeheer, geen persoonsgegevens worden geregistreerd die verkregen werden van derden;
 • deze gegevens enkel meegedeeld worden aan derden in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling, of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
 1. Persoonsgegevens verwerkt door een stichting, een vereniging of enig andere instelling zonder winstoogmerk (art. 56 KB), indien:
 • de verwerking gebeurt in het kader van de gewone activiteiten van deze stichting of vereniging;
 • ze uitsluitend betrekking heeft op persoonsgegevens van eigen leden, personen met wie de verantwoordelijke regelmatige contacten onderhoudt en begunstigers;
 • deze gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de administratie van de leden, contactpersonen en begunstigden;
 • de registratie niet gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
 • deze gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling.

 1. Een bestand met gegevens voor communicatiedoeleinden (art. 57 KB), indien:
 • enkel identificatiegegevens worden verwerkt noodzakelijk om met betrokken persoon in contact te treden;
 • persoonsgegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden;
 • gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel van de verwerking.

 

 1. Een registratie van bezoekers in het kader van een toegangscontrole (art. 58 KB),

indien:


 • de gegevens beperkt blijven tot de naam en het beroepsadres van de bezoeker, identificatie van zijn werkgever, identificatie van het voertuig van de bezoeker, de naam, afdeling en functie van bezochte persoon en het tijdstip van het bezoek;
 • de gegevens uitsluitend gebruikt worden voor toegangscontrole;
 • de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor het doel.

 1. Onderwijsinstellingen met het oog op het beheer van hun relaties met hun leerlingen of studenten (art. 59 KB), indien.
 • de verwerking enkel betrekking heeft op persoonsgegevens van potentiële, huidige en gewezen leerlingen en studenten van de betrokken onderwijsinstelling;
 • er geen registratie gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
 • de gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wets– of verordeningsbepaling;
 • de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor het beheer van de relatie.

 

 1. Verwerkingen verricht door de gemeenten overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, overeenkomstig de kieswetgeving en de wetsbepalingen inzake de registers van de burgerlijke stand (art. 60 KB).
 2. Verwerking door administratieve overheden indien deze onderworpen zijn aan specifieke door of krachtens de wet uitgevaardigde regelgevingen waarin de raadpleging, het gebruik en de verkrijging van de verwerkte gegevens wordt geregeld(art. 61 KB).

 3. Verwerking door instellingen van sociale zekerheid die de toepassing van de sociale

zekerheid tot doel hebben, indien deze instellingen voor deze verwerkingen voldoen

aan de bepalingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van de

kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en haar uitvoeringsbesluiten (art. 62 KB).

 

De aangifteprocedure

 

Een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan op twee manieren worden aangegeven bij de Privacycommissie:


 • de verantwoordelijke voor de verwerking kan rechtstreeks op de website van de Privacycommissie een formulier invullen;
 • of hij kan een papieren formulier downloaden om af te printen.

 

Voor elke aangifte dient men een bijdrage te betalen: 25 euro als de aangifte elektronisch gebeurt, 125 euro indien iemand het papieren formulier terugstuurt. Voor alle nieuwe aangiften die door eenzelfde verantwoordelijke voor de verwerking aan de Privacycommissie worden verstuurd, en die ons op dezelfde postdatum bereiken, wordt een eenmalige vergoeding aangerekend.

 

De Privacycommissie voorziet op haar website in een specifiek e-loket dat de aangever op een gebruiksvriendelijke manier doorheen de verschillende stappen van de aangifte loodst.

 

Hoewel de verwerking moet worden aangegeven vóór ze wordt gestart, kan een bestaande aangifte naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist.

 

Binnen de drie dagen krijgt u een ontvangstbewijs van uw aangifte en binnen de eenentwintig dagen zal de Privacycommissie u dan het volgende sturen: uw persoonlijk identificatienummer (HM-nummer), het identificatienummer van uw verwerking (VT-nummer) en ten slotte een factuur.

 

Contactgegevens

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Online

http://www.privacycommission.be/nl

commission@privacycommission.be

Adres

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

België

 

Telefoon 02/274 48 00 en 02 274 48 78

Fax/ 02 274 48 35

 

 

[

Search our store