general conditions

 

De consument-koper heeft het recht aan om afstand te doen van de verkoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Het product dient in ongebruikte, onbeschadigde, ongedragen, met de niet-verwijderde labeling en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.

Om te verzaken aan de verkoop volstaat het voor de herroeping schriftelijk per e-mail aan de verkoper te melden binnen de 14 dagen volgend op de levering.

 

 

Ondernemingsgegevens van de verkoper,:

 

Naam: AS GRAPHICS

Vennootschapsvorm: BVBA

Adres/maatschappelijke zetel: SINT-TRUIDERSTEENWEG 537 3500 HASSELT

Ondernemingsnummer: BE 0463119867
e-mailadres: info@unehistoirebelge.com

Website: www.unehistoirebelge.com

 

Hierna geheten de onderneming

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

Voormelde onderneming, hierna “de onderneming”, geheten, biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.


Onderhavige algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en levering van diensten die online door de klant worden besteld bij de onderneming.

 

Artikel 2: Prijs en betaling

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs, tenzij anders beschreven.

 

De betaling geschiedt steeds voorafgaand aan de levering. De klant is verantwoordelijk voor elke betaling die via zijn rekeningen, overschrijvingen, kredietkaarten of online-betalingssystemen gebeurt. Een betaling uitgaande van de klant wordt als bevestiging van de bestelling aanzien. De onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van kredietkaarten, bankrekeningen of paswoorden van de klant.

 

 

Artikel 3. Leveringstermijn

 

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het adres vermeld bij de bestelling door de klant, dan wel op het adres vermeld op de bevestigingsmail.

De leveringstermijnen worden indicatief weergegeven.

 

 

Artikel 4: Aanbod

 

Het aanbod bestaat behoudens materiële vergissing, uit de producten zoals omschreven op de website van de onderneming, inhoudende een voorstel onder voorbehoud van instemming van de onderneming.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de onderneming.

 

Indien de onderneming door gewijzigde aankoopprijzen van haar leverancier, gewijzigd productaanbod, toeleveringsproblemen, verschrijvingen of foutieve vermeldingen, of door overmacht, dan wel moeilijker te realiseren voorwaarden of omstandigheden, niet of onder andere, dan wel zwaardere voorwaarden, of met meer inspanning dan voorzien in staat is om tot levering of uitvoering over te gaan, heeft zij het recht van de transactie af te zien. Bovendien heeft de onderneming net zoals de klant om ook binnen de zelfde termijn als deze verleend aan de klant het recht aan de overeenkomst te verzaken of deze te herroepen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt.

De onderneming is gerechtigd om de leveringen te splitsen, dan wel voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de onderneming

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de onderneming te wijzen en de onderneming te vrijwaren van elke aanspraak op deze eigendom door derden, onder meer door beslag of verbeurdverklaring.

 

 

Artikel 6: Sancties bij wanprestatie

 

Wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt, onder meer wegens niet tijdige of gebrekkige terugzending na uitoefening van het bedenkingsrecht of laattijdige betaling is hij vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Artikel 7: Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve of kwantitatieve tekortkoming, elk gebrek in functionaliteit of bezwaar tegen een artikel of dienst, evenals elk bezwaar tegen de facturatie moet onmiddellijk na levering worden gemeld, middels aangetekend schrijven, dit wil zeggen uiterlijk binnen de 5 dagen op straffe van verval van elk verhaal. Gebreken die niet onmiddellijk kunnen vastgesteld en kunnen aanzien worden als verborgen gebrek, dienen binnen de 5 dagen na de ontdekking van het gebrek worden gemeld. Na het verstrijken van de wettelijke of de conventionele garantieperiode heeft de klant geen verhaal wegens gebreken.

 

 

Artikel 8: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

 

De onderneming biedt geen ruimere garantie en vrijwaring dan deze verleend door de leverancier van de onderneming en deze die de wet imperatief aan de consument verleent.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs evenals het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

 

Onmiddellijk na de levering wordt de klanten geacht de uitvoering van de diensten, de geleverde producten en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.


Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: verschillen in constructie, de kleur, design, of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, gevolg zijn van een nieuwe versie, editie, update dan wel leveringspolitiek verbonden aan het product, behoudens indien deze elementen de werking of de functionaliteit van het product bepalen of wanneer de betreffende eigenschap door de klant als essentieel werd bestempeld bij de plaatsing van het order in de bestelling of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt.

De aansprakelijkheid, evenals de door de onderneming verschafte waarborg vervalt indien de geleverde koopwaren worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -aan vocht, aan hoge of lage temperaturen, aan belasting en –slijtage, aan gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden of het normale gebruik waartoe het product geschikt en bedoeld is, of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van de onderneming of de leverancier dan wel officiële verdeler, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen kan de aansprakelijkheid van de onderneming niet verder strekken dan de aankoopprijs van het product en de dekking van haar verzekeringsmaatschappijen. De gegevens van deze gebeurlijke verzekering zullen op eerste verzoek aan de klant worden gemeld.

De onderneming kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies. De klant wordt verondersteld datagegevens te back-uppen, dan wel op andere wijze op welke drager ook van derden of van zichzelf op te slaan.


Onverminderd ruimere en expliciete wettelijke bepalingen is de onderneming niet aansprakelijk voor gevolgschade, onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding

 

Het gebruik van de door de onderneming geleverde materialen wordt gelijkgesteld met de aanvaarding.


Indien de klant beroep wenst te doen op de garantieplicht, de vrijwaringsplicht of welke aanspraak ook meent te moeten laten gelden, dient de klant, naast een aangetekend schrijven, de onderneming een kopie van het aangetekend schrijven te versturen per e-mail naar info@unehistoirebelge.com, met opgave van het telefoonnummer van de klant waarop de onderneming de klant kan opbellen. Indien een herstelling door telefonische ondersteuning mogelijk is, behoudt de onderneming zich het recht voor aldus de gebreken te verhelpen. Indien de uitoefening van het garantierecht de terugzending van de goederen vereist zal de klant op zijn risico en kosten de goederen terugsturen naar de onderneming.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing voor schade die ontstaan is ten gevolge van ongelukken, waterschade, schade door zuren, minerale oliën of andere chemische organische of anorganische stoffen of hun inwerking, stroomstoten, geweld, verwaarlozing, valpartijen, inslikken of opeten van voorwerpen die niet bestemd zijn voor voeding, of incorrect gebruik, gebruik van de goederen door kinderen zonder of met gebrekkig toezicht door volwassenen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

De garantie wordt persoonlijk aan de klant verleend en is niet overdraagbaar.

 

 

 

Artikel 9: Verzaking

 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan de onderneming.

De goederen dienen teruggestuurd in ongebruikte, onbeschadigde, ongedragen, met de niet-verwijderde labeling en in de originele en onbeschadigde verpakking met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur.

Worden niet teruggenomen, de goederen waarvan de wet toelaat dat deze goederen kunnen uitgesloten worden van terugname, zijnde onder meer:

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

- artikelen die door eerste gebruik hun waarde verliezen, beperkt zien of die elke herverkoop uitsluiten

 

Artikel 10: Geldigheid


De formele plaatsing van het order door de klant, aangevuld met onderhavige algemene voorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen partijen.

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door de onderneming om één van de in deze voorwaarden opgesomde handelingen te stellen, rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

 

De onderneming kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

 

Artikel 12: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Ook de toepassing van het Weens kopgedrag wordt uitgesloten. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de onderneming bevoegd., tenzij de wet de bevoegdheid van de koper uitdrukkelijk en obligaat oplegt.

 


 

Search our store